Rekisteri- ja tietosuojaseloste - TulotAn Oy:n markkinointirekisteri

Tämä on TulotAn Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu ja viimeksi muokattu 7.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

TulotAn Oy
Kaitalantie 7
15880 Hollola

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tuija Heinonen
Kaitalantie 7
15880 Hollola
tuija.heinonen@tulotan.fi
+358 409 629 874

3. Rekisterin nimi

Markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yhteydenotto- tai tarjouspyyntölomakkeella antama suostumus tietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kontaktin luominen potentiaalisiin asiakkaisiin, tarjousten lähettäminen potentiaalisen asiakkaan pyydettyä sellaista ja mahdollisesti tapaamisten järjestäminen potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

* henkilön nimi

* yrityksen nimi

* puhelinnumero

* sähköpostiosoite

* tarjouspyynnössä lisäksi tarjouksen tekemiseen tarvittavat tiedot yrityksen tositemääristä ja palkansaajamääristä

Markkinointirekisteriin kertyviä tietoja säilytetään sen aikaa, että potentiaaliseen asiakkaaseen ollaan yhteydessä ja saadaan häneltä vastaus esimerkiksi lähetettyyn tarjoukseen. Tietojen säilytysaika on näin ollen arviolta maksimissaan 30 päivää. Tämän jälkeen rekisteriin tallentuneet tiedot poistetaan kokonaan tai ne siirtyvät asiakkaan suostumuksesta TulotAn Oy:n asiakasrekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta TulotAn Oy:n verkkosivujen kautta tarjouspyyntö- tai yhteydenottolomakkeesta seuraavasta sähköpostiviestistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista tai muista tilanteista, joissa potentiaalinen asiakas tietoisesti luovuttaa tietojaan, esimerkiksi saadakseen tarjouksen.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvalli-suuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).